Camen

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrare datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării sitului web www.camen.ro

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

În cazul vizitatorilor sitului web prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării sitului web, cum ar fi datele din formularul de contact, programare pacienți (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa).

În cazul pacienților direcți pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale (nume, prenume, CNP, date din cererea de analize).

În cazul medicilor trimițători: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon.

În cazul canditaților pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, adresa, post/funție, date din CV.

În cazul persoanelor care contactează Centrul Medical Camen prin intermediul telefonului sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, în contextul:

 • programărilor pentru serviciile medicale decontate de CAS: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, adresa, date din trimiterea medicală, calitatea de asigurat, CNP, data nașterii.
 • programărilor pacienților direct plătitori: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, adresa, date din trimiterea medicală
 • solicitătilor, reclamațiilor și sugestiilor:  : nume, prenume, adresa de e-mail, telefon

 Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate menționate la secțiunea de mai sus furnizate în mod voluntar cu ocazia derularii relațiilor cu Centrul Medical Camen pot fi prelucrate de Centrul Medical Camen direct și/sau prin intermediul împuterniciților în următoarele scopuri:

Încheierea și executarea contractelor 

 • Executarea contractelor privind furnizarea de asistență medicală încheiate cu pacienții direcți.
 • Transmiterea ofertelor personalizate către persoana de contact/reprezentantul persoanei juridice care a solicitat oferta de asistență medicală;

Temei: încheierea, respectiv executarea contractului.

În vederea desfășurării obiectului său de activitate:

 • pentru transmitere rezultatelor analizelor medicale online către medicii trimițători
 • pentru realizarea serviciilor medicale, gestionării sistemelor și serviciilor de sănătate în contextul prelucrărilor de date ale medicilor trimițători
 • în scopuri de recrutare
 • pentru gestionarea programărilor, reclamațiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări directe, telefonice sau prin alte mijloace de comunicare.

Temei:

 • interesul legitim al Centrului Medical Camen de a își îmbunătății serviciile, a gestiona solicitările/reclamațiile primite și a își adapta serviciile necesare fiecărei persoane interesate, de a presta serviciile de asistență medicala, gestionarea sistemelor și serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal.
 • consimțămîntul dumneavoastră 

În cazul vizitatorilor sitului web, Centrul Medical Camen prelucrează datele cu caracter personal pentru:

 • efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a sitului web, în principal în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe sitului web

  Temei:prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a îmbunătății permanent experiența clienților pe situl web

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru a vă răspunde prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms, telefonie) la întrebările și solicitările înregistrate și pentru programarea activităților medicale.

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

  Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul de contact sau în formularul de programare pacienți.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea solicitărilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe situl web

  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorul sitului web de a asigura funcționarea corectă a sitului web, pentru soluționarea diferitelor solicitări, întrebări sau reclamații.

  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Centrul Medical Camen va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Centrul Medical Camen implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Centrul Medical Camen poate dezvălui anumite date cu caracter personal către persoana vizată și/sau reprezentanții săi legali, către parteneri contractuali (cum ar fi unități medicale, procesatori de plăți, furnizori de servicii, etc.), ori către autoritățile judecătorești, autoritățile publice centrale sau locale.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate deținătorul sitului web pot fi transferate către entități de pe teritoriul României

Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Centrul Medical Camen, conform celor descrise în prezentul document și în conformitate cu cernțele legale;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Centrului Medical Camen cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Centrul Medical Camen a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorul sitului web sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul sitului web poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să folosiți formularul de contact.